Този уеб-сайт е информационен. Целта ни — да предоставим информация , достъпна на всички желаещи, които посетили нашия сайт.

Ние от www. utrinnazvezda.com винаги сме се отнасяли отговорно и сериозно към всякакъв вид лична информация, както и към правото на защита и конфиденциалност на тази информация. Ние няма да продаваме или предаваме информацията на трети лица без Вашето съгласие, освен с цел, свързана с дейността на Уеб сайта.

Уеб-сайт на провайдера може да използва бисквитки, които сървър изпраща на компьютър на человека, който се обръща към страницата. «Сookie» няма да се използва за събиране на личната информация.

Цени на сайта не са окончателни и не могат да се смятат за оферта те се посочват само за информация.Крайна цена се посочва в официална оферта.

С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (наричан GDPR – General Data Protection Regulation) от 25 май 2018 г. Европейският съюз прие важна стъпка напред във времето на технологиите и иновациите – време, в което личната информация е по-уязвима от всякога www. utrinnazvezda.com подкрепя политиката на ЕС в тази насока и следва условията на конфиденциалност, в съответствие с GDPR.

Какви лични данни може да събира сайтът www. utrinnazvezda.com. и колко време ги съхранява?

  • Име (без регистрация: до края на сесията; при регистрация: до редакция или изтриване)
  • Имейл адрес (до редакция или изтриване)
  • Мобилен номер (до редакция или изтриване)

За какви цели се събират данните?

Юридическо основание за обработване на лични данни — е съгласие. На основание на тово съгласие собственик има право на обработване на персонални данни, с цел на обеспечаване на добра маркейтинг-дейност, правим запитвания събирамне на статестически данни,изпращане на съобщения съобразени със закон №. 480/2004 Sb.. Сайт utrinnazvezda.com. запазва правото си на използване на електронна поща или телефония номер за изпращане на информация за новини.Тези комуникации възможно да включват реклама, маркейтингови предложения, анализ с използване на данни , които са получени в резултат на изследвания или от общедостъпни източници.

Задължен ли съм да предоставя посочените данни?

Данните, които събираме, не се изискват от закона, следователно потребителите доброволно решават дали да предоставят данните си. Ако не бъдат предоставени, някои от функционалностите на сайта ще се изгубят, но потребителят може да продължи да използва сайта по друг начин.

Какви права имам въз основа на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)?

  • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
  • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
  • Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
  • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

За заявки за получаване на събираната от нас информация за Вас, както и за коригиране или изтриване, моля, свържете се с нас на e-mail: utrinnazvezda_fest@abv.bg